Szanowni Państwo,
Dążąc nieustannie do zapewnienia jak najlepszej ochrony danych osobowych, które zostały przekazane naszej firmie w celu realizacji usług detektywistycznych, pragniemy Państwa poinformować, iż jesteśmy w pełni gotowi, aby chronić Państwa dane osobowe na najwyższym poziomie, uwzględniając przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Spełniając swój obowiązek wynikający z art. 13 RODO chcemy poinformować w jaki sposób przetwarzane są przez nas dane osobowe, a przede wszystkim poinformować o prawach, które będą przysługiwały Państwu w związku z nowymi przepisami.

 1. Administratorem danych osobowych jest Agencja detektywistyczna MARLOWE Krzysztof Szumlas z siedzibą w Żywcu, przy ul.Dworcowej 3.
 2. W razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z nami pod adresem email agencja@marlowe.eu lub pod nr tel. 33 4833421
 3. Dane osobowe w naszej agencji przetwarzane są w celu wykonania zawartej umowy, w tym do:
  • realizacji usług detektywistycznych;
  • zapewnienia obsługi sprzedażowej i pytań zgłaszanych pocztą e-mail, telefonicznie i w mediach społecznościowych;
  • obsługi reklamacji.

  Dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Agencji detektywistycznej MARLOWE w następujących celach:

  • zarządzania relacjami i w celach marketingowych;
  • kontaktowych;
  • windykacji należności;
  • prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
  • prowadzenia analiz statystycznych;
  • przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych przez okres nie dłuższy niż 5 lat.

  Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania obowiązku prawnego, w tym do:

  • wypełnienia postanowień prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości;
  • zapewnienie rozliczalności na podstawie przepisów prawa;
  • wykonania obowiązków wynikających z decyzji, orzeczeń wydawanych przez uprawnione organy, instytucje lub sądy.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów lub organów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, podmiotów lub organów, którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności. Agencja detektywistyczna MARLOWE może także powierzać dane innym podmiotom, które wspierają działalność firmy, np. obsługa księgowa, prawna, informatyczna, ubezpieczeniowa itp.
 5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, gdyż bez nich nie ma możliwości przygotowania właściwej umowy – zlecenia, będącej podstawą jakichkolwiek działań, realizowanych przez Agencję.
 6. Okres przetwarzania danych osobowych przez Agencję detektywistyczną MARLOWE zależy od celu w jakim zostały zebrane i przetwarzane, a także przepisów prawa i w tym zakresie mogą one być przechowywane od dwóch do pięciu lat.
  Dane przetwarzane w celu wykonania zawartej umowy przechowywane są przez czas niezbędny do jej wykonania. W przypadku, gdy realizacja umowy nie dojdzie do skutku, dane osobowe będą przechowywane przez 2 lata od dnia ich zebrania.
  W przypadku, gdy toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie, okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia zakończenia sporu, bez względu na sposób jego zakończenia, lub prawomocnego zakończenia ostatniego postępowania, chyba, że przepis prawa przewiduje dłuży okres przedawnienia dla danego prawa/roszczenia, którego dotyczy postępowanie.
  Dane osobowe zebrane na podstawie zgody będziemy przechowywali przez okres wskazany w oświadczeniu zgody lub do odwołania zgody.
  Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, w szczególności dla celu marketingu bezpośredniego będą przechowywane do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 7. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane w Agencji detektywistycznej MARLOWE przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W przypadkach przewidzianych prawem, z zachowaniem wymogu, że prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej, przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych w zakresie technicznie możliwym lub uzyskania ich kopii.
  Można także skorzystać z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych, np. w celach marketingu bezpośredniego.
  Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje prawo do cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych w określonym celu. Cofnięcie zgody nie będzie wpływało na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.
  Jeżeli osoba, której dane dotyczą uzna, iż przetwarzanie jej danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., przysługuje jej prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Zebrane przez Agencję detektywistyczną MARLOWE dane osobowe przechowywane są wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) i nie będą przekazywane do Państw trzecich.
 9. Agencja detektywistyczna MARLOWE nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).