Marlowe

to szybka i rzetelna realizacja zleceń, z zachowaniem najwyższego stopnia poufności oraz indywidualności w podejściu do każdego klienta.

Detektyw Marlowe
Poufność

Na podstawie ustawy o prowadzeniu działalności detektywistycznej, Agencja zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich zdarzeń i informacji, jakie zostaną przekazane lub uzyskane w trakcie prowadzonej sprawy.

Zgromadzone informacje i materiały Agencja przechowa w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób niepowołanych a na żądanie zleceniodawcy natychmiast mu je przekaże lub, jeżeli tak zdecyduje zleceniodawca, zniszczy.

Agencja posiada właściwe poświadczenie bezpieczeństwa, wydane przez upoważniony organ, uprawniające do dostępu do informacji prawnie chronionych.

Gwarancja jakości usług

W trakcie realizacji zlecenia Agencja gwarantuje:

Wykonywanie czynności zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;

Wykonywanie czynności ze szczególną starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, w sposób rzetelny, prawidłowy i terminowy;

Wykonywanie czynności wyłącznie w ramach własnego przedsiębiorstwa i bez powierzania ich podwykonawcom;

Zastosowanie odpowiednich środków organizacyjnych, technologicznych i technicznych zapewniających bezpieczeństwo informacji chronionych i danych osobowych, w tym zabezpieczenie dostępu osobom nieupoważnionym, przed uszkodzeniem, kradzieżą lub zniszczeniem;

Jesteśmy członkiem

Polskiego Stowarzyszenia

Licencjonowanych Detektywów

Oferta

Jeśli zachowania Twojego partnera wydają Ci się dziwne, wskazujące na zdrade lub przyczyną rozwodu jest zdrada małżeńska, podejmujemy działania operacyjne, w celu weryfikacji i ustalenia danych personalnych, miejsca pobytu osób podejrzewanych.

W trakcie prowadzenia działań, informacje przekazujemy w postaci raportów pisemnych, fotografii, zapisów audio i video, które stanowią pełną dokumentację w sprawie, którymi można posłużyć się w sądzie jako dowodem w sprawie lub zostawić dla własnej dyspozycji, na własne potrzeby.

Prowadzone działania w zakresie spraw rozwodowych, majątkowych, mających na celu ustanowienie opieki nad małoletnim, są przede wszystkim ukierunkowane na wsparcie czynności podejmowanych przez pełnomocników, na każdym etapie postępowania, tak przedsądowego jak i sądowego.

Raport osobowy, wykonywany w celu ustalenia faktycznej sytuacji osoby/podmiotu.
Zawiera on informacje pozyskane z istniejących systemów ewidencji i przetwarzania danych, do których można zaliczyć:

 • Krajowy Rejestr Sądowy

 • Ewidencję Informacji o Działalności Gospodarczej

 • Główny Urząd Statystyczny

 • Operatorów telefonii stacjonarnych i GSM

 • Polskie Książki Telefoniczne

 • Ogólnokrajowy Spis Abonentów

 • Zasoby internetowe – sprawdzamy m.in. wszelkie powiązane strony internetowe, portale handlowe, pożyczkowe, listy dłużników i Giełdy Wierzytelności

Wywiad detektywistyczny, którego celem jest ustalenie pełnej sytuacji majątkowej osoby/podmiotu ze wskazaniem możliwości np. windykacji

W ramach tej formy pozyskiwania informacji sprawdzane są dokładnie wszelkie dostępne źródła informacji np. bazy danych, organy rejestrowe właściwe dla sprawdzanego podmiotu.

Przeprowadzenie takiego wywiadu ma pozwolić na otrzymanie całościowego obrazu osoby/podmiotu, pozyskanie informacji na temat faktycznego przedmiotu działalności, oraz wielkości podmiotu, historii działalności i zachowań płatniczych, poznanie zachowań podmiotu wobec kontrahentów oraz np. faktycznych przyczyn ewentualnych opóźnień w płatnościach, otrzymanie informacji na temat majątku, posiadanych ruchomości i nieruchomości przez podmiot i jej właścicieli.

Ustalenie faktycznego miejsca prowadzenia działalności, przedmiotu i zakresu oraz skali prowadzonej działalności, powiązań finansowo-gospodarczych, ustalenie rynkowego statusu firmy na tle konkurencji, ustalenie ewentualnych symptomów zagrożenia dla prowadzenia działalności, standardu lokalu, liczby zatrudnionych, potencjalnego majątku (w biurze/magazynach, samochody firmowe itp.) kontrahentów, ustalenie danych dotyczących zabezpieczenia logistycznego, oraz inne istotne informacje o ustalenia o stanie majątku członków władz i zarządów spółek oraz innych istotnych informacji o badanym podmiocie lub osobach go reprezentujących, a także osobach fizycznych z nim powiązanych.

Ustalenie powiązanych i zależnych spółek oraz ich powiązań finansowo-gospodarczych i przedmiotu działalności, sprawdzenie osób reprezentujących podmioty, obiegowych opinii na lokalnym rynku – tzw. „wizerunek” firmy (z uwzględnieniem kierownictwa/właścicieli), lokalnej pozycji firmy, rynkowego statusu firmy na tle konkurencji oraz istotnych informacji o badanym podmiocie i/lub osobach prawnych.

Weryfikacja danych z rzeczywistym stanem faktycznym, zawartych dokumentach w KRS, GUS, Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP, REGON, PESEL, Agencji Rynku Rolnego i innych.

Ustalenie danych adresowych, meldunkowych, miejsca pobytu osoby fizycznej oraz innych danych pozwalających na identyfikację osoby zaginionej lub ukrywającej się.

Badania pismoznawcze, badania dokumentów publicznych a w szczególności:

 • Określenie autentyczności pisma ręcznego i podpisów- analiza porównawcza, oraz inne metody badawcze.

 • Badanie autentyczności dokumentów prywatnych/ testamenty, listy, anonimy itp.

 • Badanie i weryfikacja pochodzenia/autentyczności/ dokumentów takich jak: świadectwa szkolne, maturalne, zaświadczenia o nabytych uprawnieniach itp.

 • Poszukiwanie, opracowanie archiwaliów, dokumentów, map itp. potrzebnych w sprawach odzyskania utraconego majątku.

 • Badanie autentyczności dokumentów publicznych/dowody osobiste, paszporty, znaki akcyzy, znaki opłaty skarbowej, znaczki pocztowe, bilety itp.

 • Badanie porównawcze pieczęci, stempli, datowników.

 • Ustalanie kolejności nanoszenia na podłoże krzyżujących się linii.

 • Badanie maszynopisu.

 • Analiza przebitek.

 • Odczytywanie pisma zakreślonego, wywabionego, częściowo usuniętego.

 • Badanie dokumentów pod katem przerobienia, podrobienia.

 • Archiwizacja, utylizacja dokumentów.

 • Konsultacje i szkolenia w w/w zakresie.

Prace wchodzące w zakres techniki kryminalistycznej:

 • Obsługa pod katem techniczno-kryminalistycznym m. zdarzeń, poprzez udział w oględzinach w charakterze specjalisty.

 • Oględziny osób, rzeczy i miejsca dla potrzeb odszkodowawczych.

 • Organizacja pod względem logistycznym i merytorycznym czynności procesowych/eksperymenty, okazania, ekshumacje, itp.

 • Opracowywanie ekspertyz ogólnokryminalistycznych dot. m.in. badania zaistnienia zdarzenia, ustalenie i weryfikacja wersji śledczych.

 • Utrwalanie wyglądu i stanu przedmiotów.

 • Oględziny techniczne i procesowe miejsc, osób i rzeczy.

 • Pobieranie materiału dowodowego i porównawczego.

 • Sporządzanie dokumentacji, fotograficznej, filmowej, graficznej.

 • Dokonywanie oględzin osób i rzeczy w warunkach laboratoryjnych.

 • Wykonywanie prac fotograficznych /fotografia dokumentacyjna, reprodukcyjna, specjalistyczna, UV i w podczerwieni IR, retusz fotografii zniszczonej, analiza zdjęć, obróbka materiału cz/b metodami tradycyjnymi, obróbka materiału zapisu na płytach szklanych, mikrofilmach itp.

 • Wykonywanie daktyloskopii do celów dowodowych, identyfikacyjnych/n/n zwłoki/, wizowych.

 • Prace poszukiwawcze wykrywaczem metalu.

 • Konsultacje i szkolenia w zakresie między innymi: zabezpieczenia m. zdarzenia, postępowanie na m. zdarzeń, zabezpieczenia procesowego i technicznego rzeczy, powoływania biegłych do danych spraw, przeprowadzenia badań kryminalistycznych.

1. Określanie typu broni i amunicji, jaka została użyta w zdarzeniu.
2. Wskazywanie prawdopodobnych miejsc, z których mogło dojść do oddania strzału, dystansu z którego oddano strzał.
3. Analiza balistyczna zdarzenia wraz z przeprowadzeniem oględzin miejsca trafienia pocisku.

Wskazanie miejsc pobytu spadkobierców, ustalenie ich danych adresowych, meldunkowych oraz miejsca pobytu.

Poszukiwanie konkretnych składników majątku stanowiących zabezpieczenie wierzytelności Zleceniodawcy jak również potencjalnych składników majątku, w tym wyprowadzonych z majątku na rzecz osób trzecich, ustalenia z zakresu prawa własności nieruchomości (udokumentowanie/uprawdopodobnienie), ustalenie faktycznych źródeł dochodów.

Audyt zewnętrzny procesów i procedur firmowych pod względem defraudacji, kradzieży, nadużyć finansowych w działach operacyjnych, administracji, zakupów.

Wewnętrzne dochodzenia, prowadzone w przypadku zaistnienia określonych zdarzeń w firmie lub zakładzie, mogące przybierać formę infiltracji lub penetracji środowiska pracowników, a także zewnętrznej prowokacji.

Cennik
 • 1 godzina obserwacji – 150 zł.

 • 1 dzień obserwacji – 1500 zł.

 • 1 tydzień obserwacji – 6000 zł.

 • ustalenia stanu majątkowego dłużnika – w zależności o stopnia złożoności sprawy.

 • analiza stanu majątkowego oraz kondycji przedsiębiorstwa – w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i jego siedziby.

 • przeprowadzenie wywiadu detektywistycznego – w zależności od stopnia złożoności sprawy.

 • ustalenie miejsca zamieszkania osoby – od 3000 zł.

 • ustalenie miejsc zamieszkania spadkobierców – w zależności od ilości osób , od 3000 zł.

 • analiza nagrania audio, zamiana rozmowy na tekst – 150 zł za każde 6 minut nagrania.

 • przeszukanie pojazdu pod kątem zainstalowanego podsłuchu lub lokalizatora – 500 zł.

 • przeszukanie pomieszczenia pod kątem zakamuflowanego monitoringu lub podsłuchu – w zależności od charakteru i wielkości pomieszczenia – od 500 zł.

Kontakt

Agencja detektywistyczna MARLOWE

ul. Dworcowa 3
34-300 Żywiec
(wjazd od ulicy Rzeźniczej)

Tel. (33) 483-34-21
Kom. 602-290-479
Kom. 666 035 910
e-mail: agencja@marlowe.eu

Numer konta bankowego:
02 1050 1070 1000 0090 9056 9931

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Wiadomość